تداخل را توضیح دهید ؟

اثرهای فیزیکی دو یا چند قطار موج را تداخل می گویند
اگر دو تیغه قابل ارتعاش یکسان را که در فاصله ای از سطح آب یک تشت قراردارند مرتعش کنیم و هردو بطور همزمان به سطح آب بخورند . در این صورت دو موج دایره ای با طول موج یکسان بدست می آید که از دو مرکز منتشر می شوند ودر تشتک آب با هم ترکیب می شوند . ناحیه هایی در روی سطح آب بوجود می آید که در آن ارتعاشها قوی هستند و در نواحی دیگر ارتعاشها از بین میروند . چنین نواحی متناوبی را نقش تداخلی گفته و پدیده برهمنهی امواج را که منجر به چنین نقشی میشود تداخل گویند .تداخل را توضیح دهید ؟ - 33
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.